Bài 0 & 1: AI course Overview (Tổng quan về AI)
Bài 2: Supervised Learning (Học có giám sát) là gì?
Bài 3: Neural Networks và Deep Learning là gì?
Bài 4: Training 1 Neural Networks
Bài 5: Cách để tạo ra 1 AI nhận dạng chữ viết tay (Lab)
Bài 6: Unsupervised Learning (Học không giám sát) là gì?