Khi bạn cài Android Studio, và cài trên folder chỉ định của bạn (mặc định là ổ C), ví dụ bạn cài lên ổ D chẳng hạn, Android SDK bạn cũng cài trên ổ D:\SDK

Khi cài đặt flutter và kiểm tra

flutter doctor

thì gặp lỗi như hình

Cách fix sẽ như thế này, mở cmd lên và run command sau:

 flutter config --android-sdk /path/to/android/sdk 

Trong đó /path/to/android/sdk chính là đường dẫn bạn cài Android SDK

Ok đã xong, check lại với lệnh: flutter doctor